Sekretariat

+48914233311 Biuro Zarządu: ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

Klauzula informacyjna dlasłuchaczy kursów językowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, pod adresem:  70-385 Szczecin, ul. Mickiewicza 47;

 

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych: iod@inbit.pl

 

 • Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celach związanych z podjęciem na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług edukacyjnych na rzecz Pani/Pana oraz w celu realizacji takiej współpracy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, o której mowa wyżej (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

 

 • Dodatkowo administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z przedmiotem prowadzonej działalności edukacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w tym: związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej, w tym organów nadzorczych oraz do innych podmiotów, do których administrator zobowiązanyjest raportować na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe i aktów wykonawczych do w/w ustawy.

 

 • Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych aniżeli wskazane powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w szczególności

 

a/ w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji u administratora, w tym w szczególności w zakresie zarządzania urządzeniami mobilnymi , administrowania dostępami i uprawnieniami do systemów i aplikacji;

 

b/ w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego administratora, w tym w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących;

 

c/ w przypadkach gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

 

d/ w przypadku gdy znajdzie to zastosowanie , w celach związanych z współpraca z dostawcami, kontrahentami, a także w celach związanych z organizacją i uczestnictwem w konkursach, konferencjach, udziałem w wydarzeniach i imprezach, a także działalnością promocyjną i reklamową administratora;

 

 • W przypadkach innych aniżeli wskazane w pkt. 3), 4) i 5) powyżej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3), 4) i 5) powyżej celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z administratorem, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu w zakresie określonym w pkt. 5) powyżej, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie do czasu wycofania tej zgody.

 

 

 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 

a/  dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b/ prawo do ich sprostowania,

c/ prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy:

- osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięcia danych żądając w zamian ich ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d/ prawo do cofnięcia zgody (w zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),

e/  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora,

f/ prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:

-  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

- osoba której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy między Panią/Panem, a administratorem, wynika z realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej  przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora opisanych wyżej . Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić, w zależności od okoliczności,  przeszkodę lub utrudnienie przy zawieraniu umowy oraz świadczeniu usług edukacyjnych. Podanie innych danych niż wynikających z przepisów jest dobrowolne. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3), 4) i 5) powyżej, Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom, bądź kategoriom odbiorców:

 

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, (np.:   Ministerstwo Edukacji, Kurator Oświaty),

- podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania umowy o świadczenie usług edukacyjnych

- podmiotom wspierającym administratora w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz administratora, tzw. Procesorzy danych.

 

 

Powyższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.